Privacy

image_pdfimage_print

Privacybeleid van Parkinson Café Alphen te Alphen aan den Rijn

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Parkinson Café Alphen te Alphen aan den Rijn (hierna te noemen Parkinson Café Alphen) verwerkt van haar bezoekers, deelnemers of andere geïnteresseerden. Let op! : het betreft hier uitsluitend de persoonsgegevens van personen die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging.

 

Persoonsgegevens van leden worden verwerkt via het geldende privacybeleid van de Parkinson Vereniging. Leden van de Parkinson Vereniging kunnen het voor hen geldende privacybeleid vinden via www.parkinson-vereniging.nl/privacy.

 

Het Parkinson Café Alphen houdt uitsluitend een lijst met persoonsgegevens bij van personen die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging, maar die wel aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in het Parkinson Café Alphen en de activiteiten ervan. Speciaal voor deze groep die toestemming verleent om hun persoonsgegevens te verwerken, is onderhavig privacy beleidsdocument bestemd.

Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens namens Parkinson Café Alphen is:
Vrijwilliger(s) de secretaris en is te benaderen via

De Parkinson Cafévrijwilliger(s) die belast is/zijn met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van personen, die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging, maar die wel een relatie hebben met genoemd Parkinson Café, is/zijn bereikbaar via .

2. Welke gegevens verwerkt het Parkinson Café Alphen en voor welk doel
2.1       In het kader van uw belangstelling voor Parkinson Café Alphen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geslacht
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer, e-mailadres.

2.2       Parkinson Café Alphen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Parkinson Café Alphen en het versturen van een bevestiging voor bijeenkomsten.

E-mail berichtgeving:
Parkinson Café  Alphen
 gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten en mogelijke, andere interessante informatie over het Parkinson Café Alphen toe te sturen. Afmelding voor toezending van deze e-mailberichten is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke vrijwilliger(s) die de persoonsgegevens namens het Parkinson Café verwerkt/verwerken, zie sub 1.

 

  1. Bewaartermijnen

Parkinson Café Alphen gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zo lang u geïnformeerd wilt blijven over het Parkinson Café. Als u op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens niet langer door het Parkinson Café geregistreerd mogen blijven, worden deze per direct uit de lijst verwijderd en vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Parkinson Café Alphen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de Parkinson Cafévrijwilliger(s) [sub 1] die belast is/zijn met het beheer van de lijst met persoonsgegevens. Deze vrijwilliger(s) werkt/werken daarbij conform de instructies en voorwaarden zoals die door de Parkinson Vereniging zijn opgesteld. 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de Parkinson Cafévrijwilliger(s) [sub 1] die belast is/zijn met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van Parkinson Café Alphen kunt u per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

5.2     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Parkinson Café Alphen of de vrijwilliger(s) uw persoonsgegevens verwerkt/verwerken of uw verzoeken behandelt/behandelen, kunt u contact opnemen met de Parkinson Vereniging via

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het e-mailadres zoals genoemd onder 5.2.

  1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de Parkinson Vereniging (www.parkinson-vereniging.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging maakt zich sterk voor informatievoorziening, belangenbehartiging, onderzoek en lotgenotencontact (onder andere in de vorm van Parkinson Cafés).

Bezoekers van Parkinson Cafés worden aangemoedigd lid te worden van de Parkinson Vereniging. Indien u lid of donateur wordt van de Parkinson Vereniging verstrekt u uw persoonsgegevens aan de Parkinson Vereniging en niet aan een Parkinson Café in het bijzonder. Hiermee geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met het privacybeleid van de Parkinson Vereniging te verwerken. Dit beleidsdocument is te vinden op: www.parkinson-vereniging.nl/privacy.

U kunt zich aanmelden als lid of donateur van de Parkinson Vereniging via https://www.parkinson-vereniging.nl//word-lid

*******************

Toestemmingsformulier van Parkinson Café Alphen te Alphen aan den Rijn 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het  Parkinson Café Alphen te Alphen aan den Rijn krijgt meer verantwoordelijkheden en verplichtingen en moet kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

 Zo stelt de AVG strengere eisen aan het vragen van toestemming. Het Parkinson Café moet kunnen aantonen dat zij van u geldige toestemming heeft gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken. Tevens heeft u het recht uw gegevens te allen tijde te laten verwijderen.

De verstrekking van uw gegevens staat los van de gegevens die door de Parkinson Vereniging worden bijgehouden en wordt dus alleen gebruikt voor verzending van de periodieke nieuwsbrief en voor de bevestiging wanneer u zich voor een bijeenkomst heeft aangemeld van Parkinson Café Alphen.

 Door onderstaand formulier retour te sturen, geeft u wel of geen toestemming om uw gegevens te registreren en u informatie toe te sturen.

 Wilt u onderstaand formulier invullen en via dit e-mailadres retour sturen naar het Parkinson Café? Mocht u dit formulier op papier invullen, wilt u dit overhandigen aan een medewerker van het Parkinson Café? Wanneer u het formulier niet binnen een maand retour stuurt dan zullen wij  uw gegevens verwijderen.

  • Naam:
  • Geslacht:
  • Adres:
  • Telefoonnummer:
  • E-mailadres: